Stadgar

Stadgar för

Närproducerat mitt i Västra Götaland ek. för.

Org. nr. 769607-4975

§ 1 Föreningens namn
Närproducerat mitt i Västra Götaland.

§ 2 Ändamål
Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna gemensamma arrangemang, utställningar och försäljning av medlemmarnas livsmedelsprodukter. Gemensam marknadsföring av lokalt producerade livsmedel och andra produkter såsom hantverk. Medlemmarna deltar med köp av föreningens tjänster. Föreningen skall även erbjuda medlemmarna kompetensutveckling, nätverk och annan kontaktskapande verksamhet, samt stimulera till utveckling av närproducerade livsmedel och andra produkter som har anknytning till medlemmarnas verksamhet såsom hantverk.

§ 3 Säte
Grästorps kommun.

§ 4 Medlemskap
Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen till föreningens styrelse. Till medlem kan antas enskilda näringsidkare och juridiska personer som vill arbeta för föreningens syfte och mål och som arbetar med småskaliga närproducerade livsmedel och produkter. Medlem förväntas följa föreningens stadgar och fattade beslut. Endast medlemmar äger rätt att använda föreningens logotype.

§ 5 Insats
Varje medlem skall deltaga med en insats om 500 kr. Insatsen erlägges kontant vid inträdet.

 

§ 6 Medlems- och serviceavgift
För nyttjande av föreningens tjänster kan föreningsstämman årligen besluta om att uttaga en medlems- och serviceavgift, denna får högst uppgå till 500 kr/år. För arrangemang och andra aktiviteter får särskild avgift uttagas av de deltagande i aktiviteterna, efter behov och beslutas av styrelsen.

§ 7 Uppsägning av medlemskap
Uppsägning till utträde ur föreningen skall ske genom skriftlig anmälan till styrelsen. Styrelsen skall snarast efter anmälan inkommit behandla den.

§ 8 Uteslutning
Medlem som uppenbart bryter mot föreningens stadgar, inte följer i behörig ordning fattade beslut eller som annars motarbetar föreningens intresse och ändamål, får uteslutas av styrelsen. Den som uteslutits förlorar omedelbart sin rätt att delta i överläggningar och beslut om föreningens angelägenheter. Utesluten medlem äger rätt att hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom anmälan till styrelsen inom tre veckor från det meddelandet om uteslutning avsänts till medlemmen.

§ 9 Medlems avgång Utom i de fall som avses i 7 kap 15 § (vissa stadgeändringar) och 12 kap 4 § (fusion) lagen om ekonomiska föreningar, äger avgång ur föreningen rum vid den bokslutstidpunkt som infaller tidigast 6 månader efter att medlem sagt upp sig till utträde, uteslutits eller annan omständighet som föranlett att avgång inträffat.

§ 10 Styrelse
Föreningens angelägenheter mellan föreningsstämmorna handhas av styrelsen. Denna ska bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter vilka väljs av föreningens medlemmar. Ledamöterna utses för en tid om 2 år, vid konstituerande stämma väljs hälften av ledamöterna på 1 år och övriga på 2 år. Styrelsen skall inom sig utse de funktionärer som fordras. Styrelsen äger rätt att adjungera personer till styrelsen. Styrelsen är beslutför när minst hälften av antalet valda ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet, vid lika röstetal gäller den uppfattning som ordförande företräder, utom vid personval då lotten får avgöra. Till styrelseledamot kan även väljas annan person än medlem.

§ 11 Årsredovisning
Styrelsen skall senast tre månader efter bokslutsdag överlämna årsredovisning till föreningens revisorer.

§ 12 Firmateckning
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet, av ledamöterna tillsammans eller var för sig.

§ 13 Räkenskapsår
Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 14 Revisorer
För granskning av föreningens verksamhet skall föreningsstämman välja en ordinarie revisorer. Revisorerna väljs för tiden intill nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 15 Föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast maj månad. Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen finner det nödvändigt, när revisorn begär det eller när minst 1/10 del av föreningens medlemmar begär det. Vid föreningsstämman deltar varje medlem med en röst. Vid stämman skall följande förekomma till behandling:

 • Val av ordförande för stämman
 • Anmälan om sekreterare för stämman
 • Fastställande av röstlängdVal av protokollsjusterare
 • Frågan om stämman utlysts i behörig ordning
 • Styrelsens årsredovisning för det senaste året
 • Revisorernas berättelseBeslut om fastställande av resultats- och balansräkning
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Beslut beträffande föreningens vinst eller förlust
 • Beslut om medlemsavgiftVal av styrelse
 • Val av ordförandeVal av revisorVal av valberedning
 • Ärende som av styrelsen eller medlem hänskjutits till stämman
 • Övriga ärenden

§ 16 Kallelse
Kallelse till ordinarie föreningsstämma skall ske genom personlig kallelse till samtliga medlemmar eller genom annons i lokal tidning tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till extra föreningsstämma skall ske genom personlig kallelse till samtliga medlemmar eller genom annons i lokaltidning tidigast två veckor och senast en vecka före extra föreningsstämma.

§ 17 Meddelande
Andra meddelande än kallelse till föreningsstämma skall lämnas till medlemmarna genom brev, e-post, fax eller annons.

§ 18 Överskottsfördelning
Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning skett till reservfonden enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/eller fonderas för särskilda ändamål och/eller utdelas till medlemmarna i förhållande till medlemmarnas köp av föreningens tjänster under senaste året.

§ 19 Stadgeändring
Dessa stadgar kan ändras av föreningsstämman genom beslut antingen att samtliga medlemmar i föreningen är enig därom, eller två på varandra följande stämmor, där ändringsförslaget bifalls av minst 2/3 delar av de närvarande vid den senare stämman, samt vad som i övrigt föreskrivs i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 20 Upplösning
Vid föreningens upplösning skall dessa behållna tillgångar fördelas enligt följande:.
Medlemmarna skall först återfå inbetalda insatser. Vad som därefter återstår fördelas till medlemmarna i förhållande till antalet medlemsinsatser.

Antagna vid konstituerande möte 21 juli 2001.

Reviderade vid extrastämma den 28 maj 2012 och 2:dra extrastämma den 11 juni 2012, och registrerades av Bolagsverket 2012-06-20. Dnr 143416/12.
Reviderade vi ordinarie stämma 2018 och 2019